ประโยชน์ของหลักสูตรต่อการพัฒนาของประเทศ

การยอมรับของนานาชาติ ในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหารที่มาจากประเทศไทย เป็นหนึ่งในจุดอ่อนสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกของไทย โดยเฉพาะการถูกนำมาใช้เพื่อกีดกันทางการค้าหรือ การส่งคืนสินค้าจากประเทศคู่ค้าเป็นต้น ในฐานะผู้ผลิตอาหารป้อนตลาดโลก อุตสาหกรรมอาหารของไทย มีศักยภาพและโอกาสที่จะเติบโตภายใต้ตราสินค้าของตนเองได้มหาศาล หากบุคลากรในห่วงโซ่ธุรกิจอาหารของไทย ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบและกฎระเบียบ หรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารของในประเทศและประเทศคู่ค้า ตลอดจนมีความสามารถในการตลาดการจัดการบริหารธุรกิจอาหารส่งออก

โดยหลักสูตรนี้จะสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความเข้าใจในระบบการจัดการธุรกิจเกษตรและอาหาร และกฎระเบียบหรือข้อกำหนดด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศและประเทศคู่ค้า ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งและความได้เปรียบทางการค้าแก่ภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทยในเวทีระดับภูมิภาคและเวทีโลก และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมอาหารในการจัดการธุรกิจอาหารให้ได้ตามมาตรฐานสากลภายใต้ปัญหาหรือภัยคุกคามทางการค้ารูปแบบใหม่ และผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นอกจากนี้ยังทำให้เกิดแหล่งผลิตและรวบรวมงานวิจัยในรูปแบบสารนิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจอาหาร ในเรื่องการควบคุม การจัดการภาคอุตสาหกรรมเกษตร การกำหนดมาตรฐาน และการตรวจสอบรับรอง รวมทั้งบทเรียนในเรื่องข้อพิพาทในเวทีการค้า และการเจรจาต่อรองข้อพิพาท ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ได้องค์ความรู้ที่นำมาใช้พัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกของประเทศได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

Contact Coordinator

  • Yaowarat Punyateera
    14th Floor Mu Building Bangkok
  • +662 206 2000 ext. 3206
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

More Information

Requests, complaints or problems related to academic issues, Please contact the Academic Service
Tel: 662 206 2000 Ext. 3101 - 3106
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.