HO Students say !!

หลักสูตรตอบโจทย์ที่ต้องการซึ่งแต่งต่างจากที่อื่น เช่นขนาดห้องเรียนที่เล็กคือไม่เกิน 30 คนต่อชั้นเรียนทำให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความใกล้ชิดกัน ถ้ามีปัญหาก็ยกมือถามทันที คุยกับอาจารย์เลย และยังเอื้อให้ได้มีการแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆในห้องเรียนที่มาจากองค์กรต่างๆ การมาเรียนที่นี่จึงท้าทาย และคุ้มค่าได้ทั้งประสบการณ์ ความรู้ และ Relationship มีมูลค่าเพิ่มที่ตามมามากมาย ”

สรวุฒิ หรณพ
Hewlett-Packard (Thailand),
Country HR Manager


“ อาจารย์มีส่วนช่วยอย่างมากที่จะทำให้เข้าถึงเนื้อหาและมีความใกล้ชิดเป็นกันเอง ตัวอย่างเช่น หัวข้อที่เรียนในวิชา Organization Behavior ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของคนมากขึ้น และได้เรียนรู้ถึงการลดข้อขัดแย้งในการตัดสินใจร่วมกันเป็นทีม ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการทำงานปัจจุบัน ”

มณฑรัตน์ สุวรรณนิตย์
Huawei Technology,
Recruitment Specialist


“ ประทับใจเนื้อหาของหลักสูตรที่ประยุกต์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารองค์กรซึ่งตรงกับความต้องการของตัวเอง นอกจากนั้นอาจารย์ยังช่วยกระตุ้นการเรียนในเชิงปฏิบัติจริง การทำงานกลุ่มย่อย และการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง การทำงานกลุ่มกับเพื่อนๆ ที่มาจากหลากหลายองค์กรซึ่งมีความคิดที่แตกต่างกันก็สร้างความสนุกและทำให้บทเรียนมีชีวิตชีวาอย่างมาก ”

สิริโสม สังข์บุญลือม
Save the Children,
Human Resource & Program Associate


“ เรียนที่นี่แล้ว ไม่เพียงแค่ได้วิชาเฉพาะสาขาเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้รับความรู้ทางด้านธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันได้ เช่น การเรียนรู้ภาวะของผู้นำ (Leadership) เพื่อที่จะนำไปบริหารงานของตนเอง รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ ที่สามารถนำไปสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน "

ศาศวัต ประดิษฐารมณ์
Bangkok Cargo,
General Manager


“ หลักสูตรสอนให้มองในภาพใหญ่ ภาพรวม โครงสร้างและยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมทั้งทิศทางและแนวโน้มทางการตลาด เศรษฐกิจ ที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อองค์กรและพนักงาน ที่นี่ไม่ได้เรียนแค่ตำรา แต่สอนให้เราได้เข้าใจถึงกระบวนการคิดในการนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานกาณร์จริง หรือนำความรู้นั้นไปคิดนอกกรอบ เพื่อที่จะปรับตัวเองให้เท่าทันทุกๆสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ”

สรวุฒิ หรณพ
Hewlett-Packard (Thailand),
Country HR Manager


HO Activity

Leadership 33.jpg
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร

งานแนะนำหลักสูตร (Open House) 

Group A:

Admission Period: November to January

Open House 1: Mid-November
Open House 2: Mid-January

Group B:

Admission Period: April to May

Open House 1: Mid-April
Open House 2: Mid-May

Group C:

Admission Period: July to August

Open House: Mid-July

All open houses are on Sunday from 10.00-12.00 at CMMU.

Click here for exact schedule.


 

HO Brochure  (click here)

 

**บทสัมภาษณ์คุณมณฑรัตน์ สุวรรณนิตย์ นักศึกษา HO รุ่น 11A
ในรายการ B-School ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องเถ้าแก่ See more

 
งานแนะนำหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร

งานแนะนำหลักสูตร (Open House) จัดขึ้นเพื่อที่เป็นแหล่งให้ข้อมูลแหล่งหนึ่ง เพื่อให้ผู้ที่จะสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมีโอกาสที่จะได้รับทราบรายละเอียด และประสบการณ์คร่าวๆ ที่จำเป็นเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อ


การมาเข้าร่วมฟังงานแนะนำหลักสูตรนั้นก็เหมือนกับการสร้างโอกาสที่มากขึ้นให้กับตนเอง ในการที่จะพิจารณาเลือกสิ่งที่มีคุณค่า และมีความเหมาะสมให้กับตน และเป็นสิ่งมีผลต่อสิ่งที่เรียกว่า “อนาคต”  ในงานแนะนำหลักสูตรนั้นหลายคนอาจจะใช้ "โอกาสสร้างโอกาส" โดยการที่จะได้รู้จักกับผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้วยกัน นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันข้อมูลและเรื่องราวที่มีผลต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวกับอนาคตของเรา 

สำหรับงานแนะนำหลักสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต ภาคภาษาไทยรุ่น A ของวิทยาลัยการจัดการ สำหรับภาคการศึกษาที่เริ่มเดือนพฤษภาคม (เริ่ม Precourse เดือนมีนาคม) รุ่น B สำหรับภาคการศึกษาที่เริ่มเดือนกันยายน (เริ่ม Precourse เดือนกรกฎาคม) 

ในช่วงแรกของการแนะนำหลังสูตรจะเป็นการแนะนำวิทยาลัยและหลักสูตรในภาพรวม แนวคิดการจัดการศึกษา สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และการบริหารการเรียนและการทำงานในระหว่างที่ศึกษาในระดับปริญญาโท จากนั้นก็จะแยกออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจเฉพาะด้าน หรือเฉพาะสาขาได้เข้าฟังการแนะนำหลักสูตรจากประธานสาขาแต่ละสาขา และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ซักถามข้อมูลที่ตนเองต้องการทราบหากจะเข้าทำการศึกษาต่อในรั้วมหิดลในปีภาคการศึกษานี้ นอกจากจะมีงานแนะนำหลักสูตรแล้ว ทางวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อได้รู้จักกับวิทยาลัยดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น CMMU Gallery การเยี่ยมชมจุดสำคัญต่างๆ ของวิทยาลัย หรือการพบปะพูดคุยกับนักศึกษาปัจจุบันจากสาขาต่างๆ  ดูภาพบรรยากาศ Open House ที่ผ่านมาได้โดย Click ที่ Gallery ข้างล่างนี้ค่ะ
        

 Gallery

 

 Download HO Brochure

 หากท่านใดสนใจเข้าร่วมงานแนะนำหลักสูตร วิทยาลัยจัดรถตู้รับ-ส่ง จากรถไฟฟ้าสถานีสนามเป้า ทุกๆ 10 นาที

 
Consulting Practice: Employee Selection

Employee Selection เป็นหนึ่งวิชาในหมวดของ Consulting Practice ที่เกี่ยวข้องการคัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และเป้าหมายขององค์กร
Consulting Practice จะใช้เวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ กับกรณีศึกษาของ Starbucks Thailand โดย Final Project ของวิชานี้จะมีการจำลองสถานการณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ที่ผ่านมา จะเป็นการเลือกพนักงานในตำแหน่ง Shift Supervisor ของร้าน Starbucks Coffee โดยจะมีตัวละครซึ่งเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์งานมาให้นักศึกษาทำการคัดเลือก นักศึกษาจะต้องดำเนินการเสมือนเป็นการคัดเลือกพนักงานจริง เริ่มตั้งแต่การตั้งเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการคัดเลือก คัดเลือกผู้สมัครจากใบประวัติย่อ เตรียมคำถามในการสัมภาษณ์ บรรยากาศในการสัมภาษณ์ ฯลฯ  ทั้งนี้เพื่อให้ได้คนสมัครที่เหมาะกับงานและเหมาะกับองค์กรจริงๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีการถ่าย VDO ระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงทักษะของตนเองในฐานะผู้สัมภาษณ์อีกด้วย

 

 
EQ Cooking Workshop

วิชา EQ Development จัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้นักศึกษาได้ฝึกพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) โดยนักศึกษาสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร (Human Capital & Organization Management)  ได้เข้าร่วมกิจกรรม EQ Cooking Workshop ที่สถาบัน "ABC Cooking Studio"

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาในสภาวะคับขันภายใต้สถานการณ์จริง ฝึกการบริหารตัวเอง รวมทั้งเข้าใจและบริหารเพื่อนร่วมทีม โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับโจทย์ล่วงหน้าให้คิดเมนูอาหารต่างชาติมา 1 อย่าง แต่เมื่อถึงวันลงมือปฏิบัติจริง นักศึกษาจะได้รับโจทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปแบบไม่ได้ตั้งตัวมาก่อน โดยให้เปลี่ยนเมนูเป็นอาหารไทยประเภทยำ นักศึกษาจะต้องคิดเมนูและลงมือทำอาหารภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด ทุกๆกลุ่มล้วนสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างน่ารับประทาน อีกทั้งยังได้รับทั้งสาระและความสนุกสนานกันอย่างถ้วนหน้า Gallery

 
Guest Speaker: HR Business Partner

คุณอัญชลี แก้วหล้า, Line Manager Business Partner ของบริษัท บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญในหัวข้อ “HR Business Partner” ให้กับนักศึกษา HO รุ่น 15ฺB และ 16A  ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสัมมนาครั้งนี้ คุณอัญชลีได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการเป็น HR Business Partner กับนักศึกษาและได้ตอบข้อซักถามปัญหาท้าทายของการบริหารคนในองค์กรต่างๆที่นักศึกษาทำงานอยู่ การสัมมนาครั้งนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษา HO ของเราอยากพัฒนาและเติบโตเพื่อที่จะเป็น HR Business Partner ในอนาคต

Gallery

 
consulting practice: organization change

Organization Change เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่ม Consulting Practice ที่เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยนักศึกษาจะได้ลองปฏิบัติกับสถานการณ์จำลองจากคอมพิวเตอร์ (Business Simulation Game) ในการนำระบบ IT ใหม่มาใช้ในบริษัทหนึ่ง นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยทั้งระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อวางแผนและทดลองใช้วิธีและเทคนิคต่างๆในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คนในองค์กรยอมรับและใช้ระบบ IT ใหม่ให้เกิดประสิทธิผล นักศึกษาจะได้ทดลองปฏิบัติและเรียนรู้จากทั้งความสำเร็จและข้อผิดพลาดของตนใน Simulation Game ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

 
Leadership development

 Experience Real self improvement at CMMU Human Capital Program

วิชา Leadership Development : Assessment and Development Action Plan สอนโดย อาจารย์สรยุทธ วัฒนวิสุทธิ์ เป็นวิชาที่เน้นการประเมินทักษะความเป็นผู้นำและทักษะในการทำงานจริงของนักศึกษา เช่น เรื่องการจูงใจผู้อื่น ความมั่นใจในตนเอง การบริหารอารมณ์   นักศึกษาต้องทำแบบสอบถาม On-line เพื่อประเมินตนเอง จุดแข็ง จุดอ่อนและนำข้อมูลทักษะของตนเองจากผู้อื่น เช่น หัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานมาพิจารณาร่วม ท้ายสุดนักศึกษาต้องเลือกทักษะที่ต้องการพัฒนาและเขียนแผนการพัฒนาทักษะตนเอง (Action-based development plan) และแผนนี้นักศึกษาจะมีเวลาประมาณ 7-8 เดือนในการพัฒนาตนจริงๆ และทำรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาเป็นระยะ เช่นการพัฒนาที่ทำไปใน 4 เดือนแรก   ในเดือนที่ 9 นักศึกษาจะทำการสรุปผลการพัฒนาทักษะของตน รวมทั้ง feedback จากหัวหน้า และ เพื่อนร่วมงาน  ความท้าทาย อุปสรรคและปัจจัยสำคัญที่มีต่อการพัฒนาทักษะ  วิชานี้นอกจากให้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองแล้ว ยังเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการการพัฒนาผู้นำในองค์กรด้วย