ลงทะเบียนเพิ่ม หรือลด หรือเปลี่ยนกลุ่มการเรียน (หลักสูตรไทย รุ่น 20C และ 21A )
เรียน นักศึกษาหลักสูตรไทย รุ่น 20C และ 21A

นักศึกษาท่านใดที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพิ่ม หรือลด หรือเปลี่ยนกลุ่มการเรียนสำหรับรายวิชาหมวดวิชาบังคับ (Core Course) ดังต่อไปนี้MGMG501: Principles of Management
  • MGMG505: Management Information Systems
  • MGMG506: Thai Economy in Global Context
  • MGMG508: Strategic Marketing Management
  • MGMG516: Corporate Finance
  • MGMG527: Contemporary Management
 สามารถทำผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น (http://reg.cmmu.mahidol.ac.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 พฤษภาคม 2561 ระบบเปิดวันที่ 11 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูจากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลด
Best regards,
Kusalanan Srisawat
  • Hits: 654

Academic Affairs

Requests, complaints or problems related to academic issues, Please contact the Academic Service Department on 10th Floor or Tel: 662 206 2000 Ext. 3101 - 3106 .  


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours: 
Mon-Fri 08:30-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30


Academic Program

Tel: 662 206 2000
Inter Program
Ext.3201: MMCF, EN, IM
Ext.3204: MM
Ext.3205: HWM
Ext.3208: GM, LHR
Thai Program
Ext.3202: MKT, MMF
Ext.3203: HO, BM
Ext.3205: 4+1
Ext.3206: EI, FBM
Ext.3207: MS
Ph.D
Ext.3205


Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours:
Mon-fri 10:00-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400