โครงการประกวด “ตราสําหรับผลิตภัณฑ์ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้”ด้วยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มีพันธะกิจหลักการผลิตผลงานวิจัย ทั้งที่อยู่รูปแบบของ บทเรียน บทปฏิบัติการ สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีผลงานวิจัยเหล่านี้สามารถพัฒนาต่อยอด ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้กับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ในอนาคต เพื่อสร้างโอกาสในการจดจําสินค้าของสถาบันฯ ในอนาคต สถาบันฯ จําเป็นต้องมีตราที่จะใช้ระบุถึง ความเป็นผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ ที่สามารถจดจําได้ง่าย น่าสนใจ แสดงถึงความเป็นสถาบันนวัตกรรมการ เรียนรู้โครงการประกวดตราสําหรับผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ จึงได้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายใน และภายนอกสถาบันฯ มีส่วนร่วมในการคิด สร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ที่จะนํามาใช้กับผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ ในอนาคต

Read more ..
  • Hits: 2509

Academic Affairs

Requests, complaints or problems related to academic issues, Please contact the Academic Service Department on 10th Floor or Tel: 662 206 2000 Ext. 3101 - 3106 .  


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours: 
Mon-Fri 08:30-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30


Academic Program

Tel: 662 206 2000
Inter Program
Ext.3201: MMCF, EN, IM
Ext.3204: MM
Ext.3205: HWM
Ext.3208: GM, LHR
Thai Program
Ext.3202: MKT, MMF
Ext.3203: HO, BM
Ext.3205: 4+1
Ext.3206: EI, FBM
Ext.3207: MS
Ph.D
Ext.3205


Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours:
Mon-fri 10:00-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400