ปิดทองหลังพระฯ เปิดให้ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ในโครงการทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ประจำปี 2563 วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นหน่วยปฏิบัติงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มีภารกิจสำคัญในการสืบสานแนวพระราชดำริให้ขยายผลสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องของการพัฒนาคน โดยสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาที่เกี่ยวกับการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้และขยายผลสู่ชุมชน จึงจัดให้มีโครงการทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ แก่นิสิตนักศึกษา ประจำปี 2563 รายละเอียดการรับสมัครดังนี้

1. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 5 ทุน

2. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัย

สถาบันฯ สนับสนุนทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา สำหรับหัวข้อวิจัยที่กำหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนว
พระราชดำริเพื่อประโยชน์ในการขยายความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ชัดเจน และมีความเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องมีเนื้อหา วิธีการศึกษาที่เป็นการประยุกต์แนวพระราชดำริในการพัฒนา และหลักการทรงงาน ดังนี้
1) แนวพระราชดำริในการพัฒนา 6 มิติ (ดิน น้ำ เกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน) การนำความรู้ทางด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และความรู้ทางด้านภูมิสังคมมาผสมผสาน เพื่อทำให้มนุษย์มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุดในแต่ละพื้นที่
2) หลักการทรงงาน
▪ หลักคิด: การพึ่งตนเอง มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน มีฐานความรู้ เรียบง่าย ประหยัด มุ่งความคุ้มค่าคุ้มทุน
▪ หลักการจัดการ: มีการวางแผน ท าเป็นขั้นตอน มีการจดบันทึก และประเมินผล
▪ หลักการพัฒนาคน: เข้าใจปัญหาของตัวเอง พึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด และทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้

3. เงื่อนไขการขอรับทุนสนับสนุน

1) โครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ผู้เสนอขอรับทุนกำลังศึกษาอยู่
2) ระยะเวลาของการดำเนินการวิจัย ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันลงนามสัญญารับทุน
3) ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนไม่สามารถทำการวิจัยให้แล้วเสร็จได้ และประสงค์จะขอยุติโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ต้องคืนเงินทุนวิจัยที่ได้รับทั้งหมด ภายใน 1 เดือน

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอขอรับทุน

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาให้การรับรอง
2) ไม่เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยในโครงการวิจัยเดียวกันจากแหล่งทุนอื่นมาก่อน
เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ประจำปี 2563 ได้ที่นี่ https://bit.ly/3gm52mQ
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเยาวลักษณ์ เตียวิลัย ฝ่ายจัดการความรู้ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โทร. 02-611-5104, 083-8398484


#ทุกวิกฤตผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง
#สืบสานพระราชปณิธาน
#ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
#พอเพียงเพื่อยั่งยืน
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
Website: www.pidthong.org
Twitter: twitter.com/pidthong
Instagram: instagram.com/pidthonglangphra
YouTube: https://goo.gl/6d37Fv
  • Hits: 2367
คลิปแนะนำบริษัทในกลุ่มตรีเพชรเพื่อการสมัครงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำบริษัทในกลุ่มตรีเพชร  “#งานของคนรุ่นใหม่ l Tri Petch Group”   โดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอจะกล่าวถึง วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศการทำงาน  สวัสดิการ และกิจกรรมภายในบริษัทฯ

ผู้ประสานงาน:  ชัญญา สายวุฒิ โทรศัพท์ : 02-966-2111 ต่อ 3368 
  • Hits: 3585
Seeking Building Manager and Assistant Manager

Lake Green is a 69 unit condominium uniquely located at the end of Sukhumvit Soi 8 overlooking Benjakitti Park in the heart of Bangkok (approximate current unit selling price is 16+ million baht). The building is easily accessible from BTS Nana station and close to the MRT Sukhumvit station. The condo runs a private 24 hour tuk tuk service on Soi 8. Lke Green

Manager Job Role and Responsibilities
1) To lead the Lake Green Board and staff in making the condominium a comfortable, safe and pleasant home for its residents (Thai/Foreigner ownership is about 50:50).
2) To manage all building operations on an ongoing basis.
3) To manage performance of 11 full-time working staff (assistant manager, accountant, technicians, drivers, contract cleaners).
4) Key responsibilities include: managing the budget, liaising with the Board of Directors, monitoring building safety and security; leading the development of staff capcity and performance; building positive relationships with a diverse, multi-cultural community of co-owners and residents; and resolving problems as they arise on a daily basis.
This Manager reports to the Lake Green Board as well as to the Juristic Manager.

Read more..
  • Hits: 2450

Academic Affairs

Requests, complaints or problems related to academic issues, Please contact the Academic Service Department on 10th Floor or Tel: 662 206 2000 Ext. 3101 - 3106 .  


Line Official: @cmmu
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours: 
Mon-Fri 08:30-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30


Academic Program

Tel: 662 206 2000
Inter Program
Ext.3204: MM, MR, HWM
Ext.3208: GM, EN, MMCF, Ph.D.
Ext.3209: EN, MMCF
Thai Program
Ext.3201: BM, MMF
Ext.3202: MKT, MMF
Ext.3203: HO, BM
Ext.3206: EI, FBM
Ext.3207: MS, 4+1
International Relations
Ext.3205


Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours:
Mon-fri 10:00-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400